Увага! Оголошується конкурс

2015-01-05-03

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради оголошує конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по організації забезпечення роботи конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

До­кументи на участь в конкурсі приймаються до 13.02.2015 р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12, управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради. Конкурс відбудеться 18.02.2015 р., початок засідання конкурсного комітету о 10.00 год.
У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також умовам проведення конкурсу.
Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають його умовам, а саме, враховується:
– досвід роботи підприємства з питань організації пасажирських перевезень;
– наявність фахівців з вищою профільною осві­тою та їх стаж роботи в галузі автомобільного транспорту;
– наявність матеріально-технічного оснащення для забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
Переможцем конкурсу визначається під­приємство (організація), яке за оцінкою комітету з визначення робочого органу найбільше відповідає умовам кон­курсу.
З переможцем конкурсу організатор укладає договір на виконан­ня функцій робочого органу строком на 3 роки.
Форму заяви для участі в конкурсі можна одержати в управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, довідки за телефоном 79-55-77.
 
 
Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі:
1. Заява на участь у конкурсі згідно затвердженого зразка.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання.
3. Копія довідки про внесення підприємства (організації) до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України.
4. Довідка державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших обов’язкових платежах.
5. Копія Статуту (Положення) підприємства (організації).
6. Документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:
– копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;
– опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати для забезпечення функціонування робочого органу;
– документальне підтвердження наявності не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень;
– копії документів, що засвідчують наявність у власності (користуванні) претендента приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу та проведення засідань конкурсного комітету.
Умови конкурсу
з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по організації забезпечення роботи конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом
1. Загальні положення
1.1. Організатором проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по організації забезпечення роботи конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (далі – конкурс) є виконавчий комітет Хмельницької міської ради.
1.2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.
2. Вимоги до підприємства (організації) – претендента на участь у конкурсі
2.1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», умовам проведення конкурсу та мають:
2.1.1. Кваліфікованих фахівців в галузі пасажирського автомобільного транспорту.
2.1.2. Досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.
2.1.3. Необхідне матеріально-технічне оснащення для забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (оргтехніка, транспорт, інше).
2.1.4. Власне (орендоване) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу .
2.1.5. Місцезнаходження підприємства (організації) – м. Хмельницький;
2.2. Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти господарської діяльності, які:
2.2.1. Надають послуги з перевезень.
2.2.2. Проводять діяльність на ринку транспортних послуг.
2.2.3. Представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
2.2.4. Визнанні банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарської діяльності.
2.2.5. Подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
2.2.6. Подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або після передбаченого в оголошенні про проведення конкурсу терміну.
3.1. Оголошення про проведення конкурсу
3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації не пізніше 30 днів до дня проведення кон­курсу.
3.2. Оголошення повинно містити:
– перелік документів, що подаються для участі в конкурсі;
– місце одержання бланків документів для участі в конкурсі;
– строк подання документів та адресу, на яку по­даються документи для участі в конкурсі;
– умови проведення конкурсу;
– місце, дату та час проведення конкурсу;
– телефон для довідок з питань проведення кон­курсу.
4. Подання документів на участь у конкурсі.
4.1. Претендент для участі у конкурсі подає комітету з визначення робочого органу по організації забезпечення роботи конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (далі – комітет з визначення робочого органу) такі документи:
а) заява на участь у конкурсі згідно затвердженого зразка.
б) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання.
в) копія довідки про внесення підприємства (організації) до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України.
г) довідка державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших обов’язкових платежах.
д) копія Статуту (Положення) підприємства (організації).
е) документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:
– копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;
– опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати для забезпечення функціонування робочого органу;
– документальне підтвердження наявності не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень;
– копії документів, що засвідчують наявність у власності (користуванні) претендента приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу та проведення засідань конкурсного комітету.
4.2. Зазначена у п. 4.1. документація завіряється підписом та печаткою керівника підприємства (організації) – претендента.
4.3. Документи подаються в термін, вказаний в оголошенні, опублікованому в засобах масової ін­формації. Документи, які надійшли після вста­новленого терміну або подані не в повному об­сязі, не розглядаються.
4.4. За роз’ясненнями щодо оформлення до­кументів для участі у конкурсі або умов проведення конкурсу заявник може звернутися до управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.
4.5. Документи для участі в конкурсі подаються за підписом уповноваженої посадової особи Претендента у конверті (пакеті) з написом «Документи на конкурс з визначення робочого органу».
4.6. Усі документи складаються українською мовою.
4.7. Підприємство (організація) – претендент може відкликати заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу.
5. Проведення конкурсу та визначення переможця.
5.1. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають його умовам.
5.2. Ці умови є обов’язковими для комітету та учасників конкурсу.
5.3. При визначенні переможця конкурсу комітет враховує:
– досвід роботи підприємства з питань організації пасажирських перевезень;
– наявність фахівців з вищою профільною осві­тою та їх стаж роботи в галузі автомобільного транспорту;
– наявність матеріально-технічного оснащення для забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
5.4. У разі відсутності керівника претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану претендентом.
5.5. У разі відсутності представника претендента комітет з визначення робочого органу розглядає пропозиції, ви­кладені в поданих претендентом документах без його участі.
5.6. Рішення про результати конкурсу прийма­ється комітетом з визначення робочого органу на закритому засі­данні у присутності не менше, ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів ви­рішальним є голос голови комітету.
5.7. Переможцем конкурсу визначається під­приємство (організація), яке за оцінкою комітету з визначення робочого органу найбільше відповідає умовам кон­курсу.
5.8. Переможець конкурсу оголошується на за­сіданні комітету з визначення робочого органу із запрошенням усіх претендентів.
5.9. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу.
5.10. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради повинно забезпечити організацію та проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.
5.11. Рішення комітету з визначення робочого органу щодо ви­значення переможця конкурсу оформляється про­токолом, який підписують голова та секретар комітету.
5.12. З переможцем конкурсу організатор укладає договір на виконан­ня функцій робочого органу строком на 3 роки.
6. Прикінцеві положення.
6.1. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Наступний допис

План заходів департаментів, управлінь та відділів Хмельницької міської ради на період з 12 до 18 січня 2015 року

Пн Січ 12 , 2015
Назва заходу Дата проведення, година Місце проведення 1 2 3 Новорічна гостина Святого Миколая 19.12-15.01 з 16.00 до 19.00 Майданчик біля кінотеатру імені Т.Г. Шевченка, вул. Проскурівська, 40   вівторок   Засідання опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради 13.01 о 16.00 Конференц-зал управління охорони здоров’я, вул. Грушевського, 64 Новорічно-різдвяний […]

День мого міста

Розрахуйтесь за тепло

Погода

Архів

Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031